Vi bistår skatteydere, der er sigtet for overtrædelse af skattelovgivningen. Vi bistår således både skatteydere, når Skat rejser ansvarssag i SKATs regi og når anklagemyndigheden rejser tiltale for skattesvig ved domstolene.

Når SKAT mener, at der er konkret mistanke om et strafbart forhold og har indledt en undersøgelse, der kan ende med straf, har skatteyderen krav på retsbeskyttelse. Det omfatter bl.a. retten til forsvarerbistand. Vi udfører forsvareropgaven og sikrer overholdelse af den sigtedes rettigheder samt sikrer undersøgelse af alle aspekter i sagen.

Vi deltager i ansvarsforhandling med SKAT og repræsenterer skatteyderen hvis straffesagen indbringes for domstolene. Vi arbejder aktivt for at få sagen afgjort så fordelagtigt for skatteyderen som muligt.

Skatteadvokaterne bistår skatteydere under skattestraffesagers behandling i skattecentrene overalt i landet, og fører skattestraffesager for byretterne over hele landet samt for landets højere domstole.

 

Selvanmeldelse

Har man undladt at selvangive indtægter, f.eks. renteindtægter fra bankkonti i udlandet eller andre indkomster, der skulle have været selvangivet i Danmark, kan man straffes. Straffen kan imidlertid reduceres eller helt bortfalde, hvis man af egen fri vilje melder den manglende selvangivelse til SKAT.

Vi bistår skatteydere med at foretage selvanmeldelse af indtægter, der skulle have været selvangivet i Danmark. Skatteadvokaterne bistår i den sammenhæng med at den udenlandske indtægt opgøres korrekt og at beskatningen sker i overensstemmelse med de indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster. Videre bistår Skatteadvokaterne til, at der – såfremt der skal idømmes en straf – idømmes den lavest mulige straf.